Akční plán 2018

Akční plán na rok 2018

Akční plán na rok 2018 vznikl v rámci projektu „Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952) a obsahuje již konkrétní projekty, které přispějí k naplnění jednotlivých cílů a opatření Strategického plánu rozvoje města.

Vzhledem k nastavenému harmonogramu projektu a návazným aktivitám celého procesu strategického plánování nemohl tento Akční plán vzniknout standardním postupem (návrhová část Strategického plánu, na kterou navazuje vlastní tvorba akčních plánů, byla schválena Zastupitelstvem města Olomouce až v prosinci 2017), tj. současně s přípravou rozpočtu města na daný rok (ten je tvořen od září do prosince předcházejícího roku). Vzhledem k nezbytné vazbě systému strategického řízení na proces rozpočtování tak byl Akční plán na rok 2018 sestaven na podkladě rozpočtu města na rok 2018, jež byl schválen Zastupitelstvem města Olomouce v prosinci 2017.