Aktuality

Ekonomika, cestovní ruch, vzdělání… Strategický plán města dostává konkrétní podobu

První konkrétní obrysy začíná získávat návrhová část Strategického plánu rozvoje města Olomouce. V první polovině srpna se konalo jednání šesti odborných pracovních skupin, které velmi živě diskutovaly o věcném zaměření strategie rozvoje města.

„Výsledkem těchto jednání jsou návrhy cílů ve čtyřech pilířích zaměřených na vzdělání a ekonomiku, cestovní ruch a volný čas, dopravu, životní prostředí a veřejný prostor, či na dobrou správu města a sociální oblast,“ vysvětluje primátor Antonín Staněk. Navržené cíle vycházejí z detailních analýz, ale také z různých podnětů od veřejnosti. „Podněty ze strany veřejnosti jsme získali z dotazníkového šetření a z pocitových map, dále z veřejných projednání i z názorů, projevených Olomoučany v různých komentářích pod diskusemi,“ upřesňuje náměstek primátora Aleš Jakubec.

Navržené cíle budou nyní předloženy Komisi pro strategické řízení a v případě jejich akceptování budou detailněji rozpracovány do podoby konkrétních opatření a aktivit. Svůj prostor následně dostane také široká veřejnost, aby se s dostatečným předstihem s cíli seznámila a aby se mohla aktivně podílet na jejich případném rozpracování.

Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).