Místní agenda 21

Co je místní Agenda 21?

loga-eu-ma21

MA21 je programem (strategickým plánem) rozvoje města, který

  • zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe
  • je vytvářen ve spolupráci s veřejností (veřejnost se podílí na plánování a rozhodování města)
  • podporuje spolupráci a partnerství s veřejným, neziskovým a podnikatelským sektorem
  • propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí
  • zohledňuje konkrétní místní problémy
  • směřuje k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí na území města

penize

MA21 zapadá do širšího proudu snahy o kvalitní veřejnou správu, která je zahrnuta pod pojem „good governance“ („řádná správa věcí veřejných“ či „dobré vládnutí“). Kvalitní správa věcí veřejných, musí být otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. Jedině taková veřejná správa může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji města či regionu.

MA21 je oficiálním nástrojem podpory udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni garantovaný Ministerstvem životního prostředí ČR.

MA21 je také zařazena mezi metody zvyšování kvality veřejné správy, které doporučuje Ministerstvo vnitra ČR.

zelena

ZÁKLADNÍ TÉMATA MA21

1) Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2) Životní prostředí
3) Udržitelná výroba a spotřeba
4) Doprava a mobilita
5) Zdraví

6) Vzdělávání a výchova
7) Kultura a volný čas
8) Sociální prostředí
9) Globální odpovědnost

 

17 CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

„Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí naplnění potřeb současné generace, aniž by byla ohrožena možnost naplnění potřeb generací příštích“

01a 1. Konec chudoby 10 10. Méně nerovnosti
02 2. Konec hladu 11 11. Udržitelná města a obce
03 3. Zdraví a kvalitní život 12 12. Odpovědná výroba a spotřeba
04 4. Kvalitní vzdělání 13 13. Klimatická opatření
05 5. Rovnost mužů a žen 14 14. Život ve vodě
06 6. Pitná voda, kanalizace 15 15. Život nan souši
07 7. Dostupné a čisté energie 16 16. Mír, spravedlnost a silné instituce
08 8. Důstojná práce a ekonomický růst 17 17. Partnerství ke splnění cílů
09 9. Průmysl, inovace a infrastruktura    

Statutární město Olomouc podporuje cíle udržitelného rozvoje.

 

Co vzniku MA21 předcházelo a jaké je institucionální zakotvení MA21 v ČR?

V roce 1992 byl na summitu OSN v Riu de Janeiru přijat radou OSN dokument Agenda 21. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Právě tento dokument obsahuje vymezení toho, oč v MA21 jde především.

Kapitola 28 Agendy 21 říká: „Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“

U zrodu dokumentu Agenda 21 v Riu de Janeiru stál za Českou republiku tehdejší československý federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek, který vedl naši delegaci. Přesto u nás koncept udržitelného rozvoje dlouho neměl právě na růžích ustláno. Až v roce 2003 vznikla Rada vlády pro udržitelný rozvoj a posléze jako její součást i Pracovní skupina pro místní Agendu 21. Skupina, v níž se sešli zástupci ministerstev, obcí, krajů i nevládních organizací, se již od počátku své činnosti zabývala především zásadní otázkou – jak poznat kvalitní a dobře vedenou MA21, jak měřit její kvalitu? Zároveň se snaží sledovat základní cíl před sebou a tím je stav, kdy bude MA21 běžným nástrojem veřejné správy v naší zemi. Pro měření kvality MA21 vznikla přehledná Kritéria MA21, otestovaná v praxi několika měst i krajů a sledovaná v rámci oficiální Databáze MA21. V roce 2006 MA21 zařadilo Ministerstvo vnitra mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě, spolu s dalšími metodami (např. benchmarking, CAF nebo Balanced Scorecard), které navíc efektivně propojuje.

Ministerstvo životního prostředí ČR je gestorem MA21 na národní úrovni, koordinátorem v ČR a je zodpovědné za nastavení MA21 a její hodnocení.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, poskytuje odbornou a metodickou podporu MA21. Provozuje tzv. Informační systém MA21 v ČR a zajišťuje kontrolu plnění kritérií MA21.

Ke dni 6. 1. 2020 bylo v Databázi MA21 registrováno celkem 192 subjektů – malých obcí, obcí, mikroregionů, místních akčních skupin a krajů. Statutární město Olomouc se do Databáze MA21 přihlásilo v červnu roku 2019.

strom

Místní Agenda 21 je zaváděna v rámci projektu Olomouc plánuje budoucnost, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014570, KA02 Zavedení místní Agendy.