Sledujte plnění kritérií

Jak plní kritéria MA21 statutární město Olomouc?

ZÁJEMCI

Kritérium č. i: Zájem o zápis do evidence MA21

 Ukazatel: Vyplnění registračního formuláře do Databáze MA21

Kritérium č. ii: Kontaktní osoba MA21 (týká se pouze kategorie zájemci)

 Ukazatel: Stanovení kontaktní osoby – zástupce právnické osoby

Kritérium č. iii: Zpětná vazba o stavu MA21 (týká se pouze kategorie zájemci)

 Ukazatel: Pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v Databázi MA21

 

KATEGORIE D

Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21

 Ukazatel č. 1.1: Ustanovení odpovědného politika pro MA21
 Ukazatel č. 1.2: Ustanovení koordinátora MA21
 Ukazatel č. 1.3: Existence neformální skupiny pro MA21
 Ukazatel č. 1.4: Schválení Deklarace k MA21

 

Kritérium č. 2: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

 Ukazatel č. 2.1: Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)

 

Kritérium č. 3: Prezentace činností a výstupů MA21

 Ukazatel č. 3.1: Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
 Ukazatel č. 3.2: Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích

 

Kritérium č. 4: Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, nevládního sektoru a podnikatelského sektoru

 Ukazatel č. 4.1: Společné zapojení zástupců nevládního sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21

 

Kritérium č. 5: Sledování a hodnocení procesu MA21

 Ukazatel č. 5.1: Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21

 

Legenda:

 SPLNĚNO
 NESPLNĚNO

 

Kritéria místní Agendy 21

Hlavním cílem je zajistit monitorování úrovně procesu místní Agendy 21 (dále jen „MA21“) v jednotlivých obcích, městech a regionech. Kritéria byla aktualizována v roce 2018, jejich nastavení proběhlo ve spolupráci s realizátory i experty a byla schválena Pracovní skupinou MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Význam kritérií MA21

  • města, obce, místní akční skupiny i regiony budou moci dle jasně definovaných parametrů prokázat, že v praxi uplatňují MA21 a na jaké úrovni MA21 se nacházejí;
  • sledování stavu procesu MA21 pomocí Kritérií MA21 může být využíváno jako podpůrný prostředek pro žádosti o granty EU a o podporu z vybraných dotačních titulů jednotlivých resortů či krajů (aktivní MA21 budou mít do budoucna větší šanci na tyto zdroje a dotace dosáhnout).

Sada kritérií MA21

Kritéria MA21 jsou členěna do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Těmto kategoriím předchází ještě tzv. „nultá“ kategorie „Zájemci“. Každá z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které hodnotí úroveň realizace procesu MA21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění celé kategorie je naplnění a zdokumentování všech v ní obsažených Kritérií MA21.

Registrované subjekty, které mohou v rámci procesu MA21 soutěžit o získání kategorií, jsou rozděleny do následujících šesti skupin dle typu:

Malá obec - Obce s počtem obyvatel do 2000.

Obec - Základní územní samosprávný celek (územní společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce dle § 1 z. č. 128/2000 Sb. O obcích). Statutární města i jednotlivé městské obvody se mohou registrovat také jako Obec.

Mikroregion - Sdružení několika obcí za účelem dosažení společného cíle. Typickým rysem takového svazku je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv příkazem nadřízeného orgánu nebo ze zákona.

Kraj - Vyšší územní samosprávný celek (územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace), který ustanovuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.

MAS - Místní akční skupina - Právnická osoba, založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region.

Ostatní - Spřátelené organizace, soukromé, nevládní, neziskové organizace a firmy, které chtějí být registrované v Databázi MA21. Tyto organizace zůstávají v MA21 zařazeni pouze v kategorii "Zájemci".