Investiční akce

Přehled investičních akcí

Ucelený přehled investičních akcí města Olomouce.

Otevřít mapu v novém okně »

V realizaci

3/2018 - 8/2018 Holice - Nový svět, průmyslová zóna Šlechtitelů - cyklostezka

Stručný popis akce:

Předmětem stavby je vybudování cyklostezky celkové délky 1,626 km a šířky 3m, která propojí městské části Holice a Nový Svět. Přes železniční trať bude pro cyklostezku vedle silnice II/570 na ul. Keplerova vybudovaná samostatná ocelobetonová lávka a s ní související opěrné zdi.

Termín zahájení:

3/2018

Termín ukončení:

8/2018

Realizační náklady:

43 312 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10 Strašnice, Odštěpný závod - Morava, Skály 870, Tlumačov

Otevřít mapu v novém okně »

V realizaci

9/2017 - 5/2018 Plavecký stadion – toboganová věž

Stručný popis akce:

Předmětem stavební prací je výstavba nové toboganové věže a toboganové dráhy (délky 77 m) v areálu plaveckého bazénu v Olomouci.

Termín zahájení:

09/2017

Termín ukončení:

05/2018

Celkové náklady:

23.809.275,26 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno Veveří

10/2017 - 6/2018 MŠ Holečkova - energetická opatření

Stručný popis akce:

Předmětem energeticky úsporných opatření je provedení zateplení vnějšího pláště a střech jednotlivých objektů včetně výměny obvodových výplní. Součástí plnění je taktéž realizace nuceného větrání u vybraných objektů.

Termín zahájení:

10/2017

Termín ukončení:

6/2018

Celkové náklady:

19 338 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

Provádění staveb Olomouc, a.s., tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc

Ukončené

1/2017 - 12/2017 ZŠ Hálkova – přístavba učeben

Stručný popis akce:

Stávající přízemní přístavba školy bude zbourána a na jejím místě bude postavena dvoupodlažní přístavba. V prvním podlaží bude vybudována jídelna s výdejnou stravy. V druhém podlaží vzniknou čtyři odborné učebny.

Termín zahájení:

12/2016

Termín ukončení:

12/2017

Celkové náklady:

20 546 675,- Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

E PROXIMA s.r.o., Holická 31, 77900 Olomouc

1/2017 - 12/2017 MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy

Stručný popis akce:

Stavební úpravy v prostoru 1.PP a 2.NP objektu základní školy a mateřské školy Svatoplukova 11, Olomouc. Upravované prostory v 1. PP budou sloužit základní škole jako školní dílny (SO 03), část prostor je vyčleněna pro využívání komisí místní části (SO 04). Část upravovaných prostor v 2.NP bude sloužit jako mateřská škola (SO 01), část jako dvě oddělení školní družiny (SO 02). Předmětem plnění jsou stavební práce vč. zdravotně-technických instalací, vytápění, elektroinstalací ad. Vybavení interiéru dodá společnost MAKRA DIDAKTIKA s.r.o.

Termín zahájení:

01/2017

Termín ukončení:

12/2017

Celkové náklady:

12 561 tis. Kč s DPH (vč. dodávky interiéru)

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

RÝMSTAV CZ s.r.o.

Dodavatel interiérového vybavení:

MAKRA DIDAKTA s.r.o.

9/2017 - 12/2017 Rekonstrukce informačního centra a vrátnice radnice

Stručný popis akce:

Předmětem prácí v prostorách „VRÁTNICE“ jsou stavební úpravy, spočívající v odstranění vlhkých omítek, odstranění nepůvodních betonových podlah a jejich odvětrání, vybourání betonového stupně před prosklenou stěnou (zajištění bezbariérovosti), výměně otopných těles a části interiérového vybavení.
Předmětem prací v prostorách „INFORMAČNÍHO CENTRA OLOMOUC“ (dále jen „ICO“) je rozšíření plochy ICO v přízemí objektu radnice o stávající kancelář, realizace technologie vzduchotechniky a chlazení, úprava zázemí a interiérového vybavení informačního centra.

Termín zahájení:

9/2017

Termín ukončení:

12/2017

Celkové náklady:

3 781 097,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

Ano

Zhotovitel stavby:

Provádění staveb Olomouc, a.s., tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc

10/2017 - 12/2017 ČOV – výměna uzávěrů vratných kalů do aktivačních nádrží

Stručný popis akce:

Předmětem realizace jsou udržovací práce, které budou prováděny ve stávajícím objektu aktivační nádrže v areálu ČOV Olomouc. Udržovací práce zahrnují demontáž stávajících naklápěcích klapek, osazení nových stavidel, přeložení elektro-žlabů a provedení nového nerezového zábradlí kolem stavidel.

Termín zahájení:

10/2017

Termín ukončení:

12/2017

Celkové náklady:

1 872 063,77 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice

8/2017 - 12/2017 MŠ Rožňavská - energetická opatření

Stručný popis akce:

Předmětem energeticky úsporných opatření je provedení zateplení objektů (bez výměny oken), a to vnějšího pláště a střech jednotlivých pavilonů, a realizace nuceného větrání vybraných objektů.

Termín zahájení:

1.8.2017

Termín ukončení:

1.12.2017

Celkové náklady:

15 840 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ano

Zhotovitel stavby:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk, IČ: 471 53 903

10/2017 - 11/2017 Sv. Kopeček – zóna 30

Stručný popis akce:

Účelem stavebních úprav je vytvoření zóny s dopravním omezením v lokalitě ulic Křičkova – U ovčačky za účelem zklidnění a omezení dopravy. V projektu jsou navrženy 3 dlouhé příčné zpomalovací prahy v místních komunikacích – ulicích Radíkovská, Křičkova a U Ovčačky, které zajistí snížení rychlosti projíždějících automobilů v této lokalitě.

Termín zahájení:

Říjen 2017

Termín ukončení:

Listopad 2017

Celkové náklady:

481 631 Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

8/2017 - 11/2017 Domovina – rekonstrukce komunikace

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce místní komunikace, chodníku, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v ulici Domovina od křižovatky Domovina - Rooseveltova po slepý konec ulice Domovina. Součástí plnění bude i výsadba dřevin a jejich následná péče.

Termín zahájení:

8/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

8 377 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ: 253 74 311

10/2017 - 11/2017 Tylova – podzemní kontejnery

Stručný popis akce:

Realizace podzemních kontejnerů na separovaný odpad.

Termín zahájení:

Říjen 2017

Termín ukončení:

Listopad 2017

Celkové náklady:

742 541 Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

8/2017 - 11/2017 Týneček – Chválkovice, cyklostezka

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty šířky 3m a délky 622m s povrchem z asfaltobetonu. Součástí stavby jsou hospodářské sjezdy, oprava propustku a výšková úprava plynovodu.

Termín zahájení:

8/2017

Termín ukončení:

11/2017

Realizační náklady:

3 547 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO (IROP)

Zhotovitel stavby:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

8/2017 - 11/2017 Svatý Kopeček – oprava opěrné zdi a schodiště u hospice

Stručný popis akce:

Stavební úpravy spočívají v kompletní opravě opěrné terénní zdi z kamenného zdiva, včetně dvou přilehlých terénních schodišť s navazujícími obvodovými opěrnými zídkami. Opěrná zeď bude komplexně zpevněna novou železobetonovou konstrukcí, včetně nového přezdění v líci opěrné zdi.

Termín zahájení:

9/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

2 245 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 258 69 523

5/2017 - 11/2017 Letiště - kanalizace

Stručný popis akce:

Rekonstrukce stávající kanalizace v prostoru areálu letiště s napojením na třídě Míru. Bude vybudována nová kanalizace s přepojením všech stávajících zdrojů odpadních vod. Stávající potrubí nevyužité kanalizace bude zalito popílkocementovou směsí.

Termín zahájení:

05/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

3 596 tis. Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 34, 772 00 Olomouc

10/2017 - 11/2017 Holice, Keplerova - přechody pro pěší

Stručný popis akce:

Předmětem akce jsou stavební práce, které řeší výstavbu nového přechodu pro chodce ul. Keplerova - Na Dílkách a úpravu stávajícího přechodu ul. Keplerova - Partyzánská - Náves Svobody. Dále bude vybudované odpovídající nasvětlení a úprava přilehlých chodníků v obou těchto lokalitách, u ul. Partyzánská budou vybudované nové chodníky pro napojení tras od přechodu k ul. Slunečná

Termín zahájení:

10/2017

Termín ukončení:

do 30. 11. 2017

Realizační náklady:

1 176 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

11/2017 Vídeňská - oprava chodníku

Stručný popis akce:

Předlažba (výměna dlažby 30/30 a litého asfaltu za dlažbu 40/40) levostranného chodníku ve směru od ul. Polské po odbočku do Smetanových sadů.

Termín zahájení:

Listopad 2017

Termín ukončení:

Listopad 2017

Celkové náklady:

651 585- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

10/2017 - 11/2017 Chomoutov – Štěpánovská – přechod pro pěší

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je výstavba nového přechodu s ochranným ostrůvkem a odpovídajícím nasvětlením v městské části Chomoutov. Další součástí stavebního záměru je úprava přilehlých chodníků v ulici Štěpánovská u silnice II/446. Řešené místo se nachází u mostu přes řeku Moravu z jedné strany a křižovatkou s ulicí Čapky-Drahlovského, která tvoří točnu autobusů, ze strany druhé. Součástí je i výstavba chodníku v zeleném pásu podél komunikace pro napojení stávajících částí chodníku vybudovaných u autobusové zastávky „Chomoutov, škola“ a chodníkem na mostě přes Moravu.

Termín zahájení:

10/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

1 010 tis. s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc

9/2017 - 11/2017 ČOV – rekonstrukce dmýchány včetně rozvodny

Stručný popis akce:

Předmětem realizace jsou udržovací práce zahrnující úpravy ve stávajícím objektu dmýchány a rozvodny na ČOV Olomouc. Jedná se o výměnu strojního zařízení včetně úpravy technologického potrubí a zařízení v elektrotechnické části. Stavební část pak zahrnuje stavební úpravy a vzduchotechniku.

Termín zahájení:

09/2017

Termín ukončení:

12/2017

Celkové náklady:

19 281 956,21 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, 619 00 Brno

10/2017 - 11/2017 Oprava chodníků v ul. Lipenská

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníků v ulici Lipenská ( u křižovatky s ulicí Pavelkovou ), včetně bezbariérové úpravy dvou stávajících autobusových zastávek.

Termín zahájení:

10/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

3 466 650 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 494/60, 62000 Brno

5/2017 - 11/2017 Hamerská ulice - silnice III/4436 a Hamerská stoka H IV – propoj na ul. Přerovská

Stručný popis akce:

Předmětem realizace akce na ulici Hamerská v Olomouci je úprava stávajících tras chodníků a vjezdů, nová místa pro přecházení, podélná parkovací stání a zpevněná plocha pro umístění kontejnerů tříděného odpadu. Součástí jsou dále stavební úpravy navazujících místních komunikací ulic Staškova, Na Krejci, Jaselská, přeložka veřejného osvětlení, rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a nové propojovací úseky stok jednotné kanalizace.

Termín zahájení:

06/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

12 993 456,38 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

4/2017 - 11/2017 Ulice 1. máje – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací v ulici 1. máje je kompletní rekonstrukce celého uličního prostoru včetně inženýrských sítí v délce cca 400 m od náměstí Republiky po průčelí hotelu Palác. Jedná se o rekonstrukci všech povrchů vozovek, vjezdů, chodníků, tramvajové trati včetně nového řešení trolejového vedení a veřejného osvětlení. Součástí plnění je i rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace, vodovodu, apod.).

Termín zahájení:

04/ 2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

80 453 771,20 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

EUROVIA CS a.s.

6/2017 - 10/2017 Jilemnického, Nedvězí centrum – dopravní opatření

Stručný popis akce:

Předmětem veřejné zakázky je realizace přechodu pro chodce přes ulici Jilemnického (průjezdní úsek silnice 99/570) a úpravu přilehlých zpevněných ploch.

Součástí navržených úprav je:

  • přechod pro chodce,
  • nasvětlení přechodu pro chodce
  • nové umístění autobusových zastávek
  • úprava přilehlé účelové komunikace, včetně parkování,
  • oprava stavbou dotčených sjezdů,
  • dopravní značení.

Termín zahájení:

6/2017 (předání staveniště)

Termín ukončení:

10/2017

Realizační náklady:

5 134 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 34, Olomouc

9/2017 - 10/2017 Povel – Slavonínská – přechod pro pěší

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je vybudování nového přechodu pro pěší včetně veřejného osvětlení na ul. Slavonínská a místo pro přecházení na ul. Vratislavova. Přechod pro pěší je navržen v místě stávajícího chodníku, který vede do stávající bytové zástavby a je napojen ke stávající autobusové zastávce. Na druhé straně přechodu bude napojen na stáv. chodník, který vede podél zástavby RD. U přechodu pro pěší je navrženo nové veřejné osvětlení a je nasvětlen dvojicí spe. svítidel 68x LED a umístěných před přechodem z každé strany. Součástí projektu je i výsadba keřů.

Termín zahájení:

9/2017

Termín ukončení:

10/2017

Realizační náklady:

451 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc

9/2017 - 10/2017 Tylova, Dánská – úprava místní komunikace

Stručný popis akce:

Předmětem stavby je oprava stávajícího chodníku v ul. Tylova (pravá strana od tř. Spojenců) a navazující část chodníku v ul. Dánská. Nově jsou navržena 4 podélná parkovací místa. Stávající řešení provozu v ulicích Tylova a Dánská (jednosměrná komunikace) zůstane zachováno. Svislé dopravní značení umožní cyklistům projíždět v ulici v obou směrech.

Termín zahájení:

11. 9. 2017

Termín ukončení:

16. 10. 2017

Celkové náklady:

1.911.800 Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OPLUŠTIL-STAVBY

7/2017 - 10/2017 U Výpadu – oprava schodiště

Stručný popis akce:

Oprava historického kamenného schodiště.

Termín zahájení:

17. 7. 2017

Termín ukončení:

16. 10. 2017

Celkové náklady:

1.958.518,44- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Kámen Morava s.r.o.

7/2017 - 10/2017 Jílová, smíšená stezka (III. – VI. etapa)

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je realizace smíšené stezky pro chodce a cyklisty přebudováním stávajícího živičného chodníku (navázání na zrealizovanou I. a II. etapu). Součástí je vybudování propojovacích chodníků v trase vyšlapaných pěšin z ul. Jílová směrem k parku Malého prince a realizace 12 nových parkovacích stání.

Termín zahájení:

10. 7. 2017

Termín ukončení:

13. 10. 2017

Celkové náklady:

3.569.500,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

ANO – Olomoucký kraj

Zhotovitel stavby:

Porr a. s.

9/2017 - 10/2017 Oprava ulice Požárníků, Slavonín

Stručný popis akce:

Předmětem stavby je oprava spojovacího úseku komunikace v ulici Požárníků. Povrch komunikace bude opatřen asfaltobetonovým dvouvrstvým krytem, který bude založen na stávajícím podkladu ze štěrku.

Termín zahájení:

11. 9. 2017

Termín ukončení:

2. 10. 2017

Celkové náklady:

1.004.300 včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

KARETA s.r.o.

7/2017 - 9/2017 Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci

Stručný popis akce:

Sanace nosné ocelové konstrukce, nosných pilířů a opěr, oprava betonové mostovky, nová pochůzí izolace, sanace zábradlí a mostních závěrů, úprava předpolí a opevnění koryta

Termín zahájení:

3.7.2017

Termín ukončení:

30.9.2017

Celkové náklady:

1 858 116,- Kč

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

PONVIA CONSTRUKT, s.r.o.

Zástupce zadavatele:

Odbor správy městských komunikací a MHD

6/2017 - 9/2017 Jeremenkova - cyklostezka

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je řešení křížení Jantarové cyklotrasy s místní komunikací ul. Jeremenkova, které spočívá ve zřízení středního dělícího ostrůvku a v přestavbě stávajícího chodníku v úseku mezi poštou u hl. nádraží a mostem přes Bystřičku do parametrů dělené stezky pro chodce a cyklisty. Součástí plnění je rovněž náhradní výsadba dřevin.

Termín zahájení:

06/2017

Termín ukončení:

10/2017

Celkové náklady:

2.743 tis. Kč s DPH (vč. dodávky interiéru)

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

STRABAG a.s.

8/2017 - 9/2017 Lidická - Kožušanská, chodník

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je předlažba chodníku do betonové dlažby 40/40 cm.

Termín zahájení:

srpen

Termín ukončení:

září

Celkové náklady:

151.474,31- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

5/2017 - 9/2017 Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc, trasa M, ul. Střední Novosadská

Stručný popis akce:

Předmětem akce budou stavební práce na ul. Střední Novosadská. Součástí úpravy trasy bude předláždění stávajících chodníků, vjezdů, a nástupišť autobusových zastávek MHD, včetně vedení cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru i mimo něj.

Termín zahájení:

5/2017 předání staveniště, 6/2017 zahájení stavebních prací

Termín ukončení:

9/2017

Realizační náklady:

6 646 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO (IROP)

Zhotovitel stavby:

SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, závod Morava, Pavelkova 6/1133, Olomouc

8/2017 - 9/2017 Kožušanská, Nemilany – oprava chodníku

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je předlažba chodníku do betonové dlažby 40/40 cm.

Termín zahájení:

srpen

Termín ukončení:

září

Celkové náklady:

290.000,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

7/2017 - 9/2017 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok u Sportovní haly v Olomouci

Stručný popis akce:

Celková oprava lávky včetně nové dřevěné mostovky, nového zábradlí,sanace nosné ocelové konstrukce vč. ložisek, opěr a navazujících opěrných zídek, nové opevnění koryta toku.

Termín zahájení:

3.7.2017

Termín ukončení:

30.9.2017

Celkové náklady:

1 447 356,- Kč

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

TOMI REMONT, a.s.

Zástupce zadavatele:

Odbor správy městských komunikací a MHD

7/2017 - 9/2017 Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc – výhybkové zhlaví ul. Legionářská

Stručný popis akce:

Předmětem opravy je zejména oprava stávající tramvajové dráhy od náměstí Národních hrdinů do ulice Legionářské včetně trakčního vedení a v návaznosti na ni oprava narušeného krytu vozovky a dalších souvisejících prvků (uliční vpusti, obrubníky, předlažba). Jedná se o stavební úpravu jízdního pásu v ul. Legionářská, a to u dispečinku DPMO, a.s. a dále u polikliniky SPEA Olomouc, s.r.o.

Termín zahájení:

1. 7. 2017

Termín ukončení:

11. 9. 2017

Celkové náklady:

38.826.533,07- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

6/2017 - 9/2017 MDO – oprava hlediště II. etapa

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních úprav hledištního prostoru MDO je výměna konstrukcí podlah, dveří, podlahových krytin, tapet a čalounění. Oprava omítek a štuk, zřízení místnosti I. pomoci a st. úprava vstupu do hledištního prostoru.

Termín zahájení:

6/2016

Termín ukončení:

9/2016

Celkové náklady:

6 191 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín

3/2017 - 9/2017 Luční ulice – oprava vodovodu a kanalizace

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava/výměna kanalizačního a vodovodního řadu, včetně veřejné části přípojek. Součástí plnění je i náhradní výsadba a následná péče o zeleň.

Termín zahájení:

03/2017

Termín ukončení:

07/2017

Celkové náklady:

4 886 420 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

COMMODUM spol. s r.o.

8/2017 - 9/2017 Pítko na Horním náměstí

Stručný popis akce:

Předmětem prací je umístění pítek na Horním a Dolním náměstí. Pítko na Horním náměstí bude umístěno v blízkosti Arionovy kašny, pítko pro Dolní náměstí bude umístěno v blízkosti Jupiterovy kašny. Pítka jsou výtvarným dílem Ivana Theimera a sestávají z kamenných dříků s bronzovými hlavicemi na kamenné desce.

Termín zahájení:

08/2017

Termín ukončení:

do 4. 9. 2017

Celkové náklady:

cca 900 tis. vč. DPH (za obě pítka)

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc

8/2017 - 9/2017 Pítko na Dolním náměstí

Stručný popis akce:

Předmětem prací je umístění pítek na Horním a Dolním náměstí. Pítko na Horním náměstí bude umístěno v blízkosti Arionovy kašny, pítko pro Dolní náměstí bude umístěno v blízkosti Jupiterovy kašny. Pítka jsou výtvarným dílem Ivana Theimera a sestávají z kamenných dříků s bronzovými hlavicemi na kamenné desce.

Termín zahájení:

08/2017

Termín ukončení:

do 4. 9. 2017

Celkové náklady:

cca 900 tis. vč. DPH (za obě pítka)

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc

7/2017 - 8/2017 Neředínská – oprava chodníku (mezi ul. Letců a ul. Pod Strání)

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je předlažba chodníku do betonové dlažby 40/40 cm.

Termín zahájení:

červenec

Termín ukončení:

srpen

Celkové náklady:

407.633,27- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

5/2017 - 8/2017 Zikova III – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě bude provedena rekonstrukce stávajícího dětského hřiště.
Dojde k demontáži všech stávajících prvků a vybourání základů po těchto prvcích. Budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem. Na místě budou osazeny následující herní prvky: lezecká sestava, točidlo a věž s ptačím hnízdem.

Termín zahájení:

5/2017

Termín ukončení:

6/2017

Celkové náklady:

673 055,24 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Dřevoartikl, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo

7/2017 Březové - oprava hájenky

Stručný popis akce:

Výměna stávajících dřevěných oken a vstupních dveří objektu lesní správy Březové, za plastová.

Termín zahájení:

7/2016

Termín ukončení:

7/2016

Celkové náklady:

391 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

6/2017 - 7/2017 Vejdovského - Tovární - předlažba chodníku

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je předlažba chodníku do betonové dlažby 40/40 cm.

Termín zahájení:

červen

Termín ukončení:

červenec

Celkové náklady:

395.052,90 Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

6/2017 - 7/2017 Družební – oprava chodníku

Stručný popis akce:

Předlažba stávajícího chodníku.

Termín zahájení:

Červen 2017

Termín ukončení:

Červenec 2017

Celkové náklady:

784.247,31- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

5/2017 - 6/2017 Kosmonautů II – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě bude provedena rekonstrukce stávajícího dětského hřiště.
Dojde k demontáži všech stávajících prvků a vybourání základů po těchto prvcích. Budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem. Na místě budou osazeny následující herní prvky: lezecká sestava, točidlo a trojmístné houpadlo.

Termín zahájení:

5/2017

Termín ukončení:

6/2017

Celkové náklady:

648 739,32 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

hřiště.cz s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

5/2017 - 6/2017 Kosmonautů I – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě bude provedena rekonstrukce stávajícího dětského hřiště.
Dojde k demontáži všech stávajících prvků a vybourání základů po těchto prvcích. Budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem. Na místě budou osazeny následující herní prvky: věž s ptačím hnízdem, kolotoč na sezení a pružinové houpadlo.

Termín zahájení:

5/2017

Termín ukončení:

6/2017

Celkové náklady:

218 513,90 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Dřevoartikl, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo

5/2017 - 6/2017 Ručilova – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě dojde k vybudování nového dětského hřiště a úpravě stávajícího sportoviště.
V rámci vybudování nového dětského hřiště budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem. Na místě budou osazeny následující herní prvky: lezecká sestava a točidlo. U stávající asfaltové plochy bude provedeno lajnování pro basketbal a volejbal a na ploše se osadí basketbalový koš.

Termín zahájení:

5/2017

Termín ukončení:

6/2017

Celkové náklady:

411 071,12 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

hřiště.cz s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

3/2017 - 6/2017 Lošov, Liškovská – rekonstrukce komunikace

Stručný popis akce:

V rámci plánovaného záměru bude řešena rekonstrukce stávající komunikace v dlážděné úpravě, vjezdy, vstupy, rampa a odvodnění komunikace. Dále bude provedena rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce VO. Stavební úpravy komunikace budou realizovány v rozsahu od nároží ulic Svolinského-Liškovská až po souběh ulic Liškovská-Koperníkova. Celková délka stavebních úprav je 133,17 m. Vodovod je navržen v délce 49,5 m. Dešťová kanalizace bude realizována v délce 139,05 m včetně 6 ks revizních šachet, splašková kanalizace v délce 114,50 m včetně 6 ks revizních šachet. Veřejné osvětlení se obnoví, osadí se dva nové stožáry se svítidly v přibližně stejné poloze jako dosud. Kabelové vedení bude nahrazeno novým ve stejné trase délky 36 m.

Termín zahájení:

3/2017

Termín ukončení:

6/2017

Realizační náklady:

3 431 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

SWIETELSKI stavební s.r.o. , Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno

5/2017 - 6/2017 Grygov – oplocení lesní školky

Stručný popis akce:

Předmětem prací je výstavba nového oplocení ze strojového poplastovaného pletiva výšky 180 cm s podhrabovými deskami kolem lesní školky na parcele č. 2007 v k.ú Grygov.

Termín zahájení:

06/2017

Termín ukončení:

06/2017

Celkové náklady:

494 197 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

WSAEKO s.r.o., Na Kamenci 427, 768 72 Chvalčov

6/2017 Pod Lipami – oprava chodníku (lichá čísla)

Stručný popis akce:

Předlažba stávajícího levostranného chodníku ve směru od ul. Na Šibeníku.

Termín zahájení:

Červen 2017

Termín ukončení:

Červenec 2017

Celkové náklady:

381.264,35- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

5/2017 - 6/2017 Oprava komunikace v ul. Wellnerova

Stručný popis akce:

Oprava vozovky od ul. Kašparova po stávající parkoviště před sjezdem k nově vzniklému polyfunkčnímu areálu včetně nového dopravního uspořádání plochy parkoviště a předlažby chodníku.

Termín zahájení:

3. 5. 2017

Termín ukončení:

21. 6. 2017

Celkové náklady:

2.081.200,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

EUROVIA CS, a.s.

4/2017 - 6/2017 V Hlinkách – parkoviště

Stručný popis akce:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového parkoviště v Olomouci na ulici V Hlinkách. Navrhované parkoviště je částečně situováno na stávající zelené ploše a částečně na zpevněné živičné ploše před bytovým domem p.č.1170/1, 1170/2 v ul. V Hlinkách. Je navržených 10 kolmých parkovacích míst a rozšíření přilehlé komunikace na 4,8m. Na ploše navrhovaného parkoviště je navrženo vyhrazené parkovací místo pro invalidy (kolmé stání). V rámci stavby parkoviště bude poblíž osazena nová lampa VO. Výstavba parkoviště si vyžádá také pokácení stávající jasanu a borovice a následnou výsadbu nových stromů a keřů.

Termín zahájení:

4/2017

Termín ukončení:

5/2017

Realizační náklady:

802 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.
Na bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk

3/2017 - 6/2017 Knihovna města Olomouce – oprava střechy

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je oprava krytiny, krovu a staticky narušené části římsy budovy městské knihovny v Olomouci.

Termín zahájení:

Březen 2017

Termín ukončení:

Červen 2017

Celkové náklady:

3 595 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ROGAT s.r.o., Boršice 673, Boršice. IČ : 25517210

4/2017 - 6/2017 Ulice Hněvotínská č.o. 6-12, oprava chodníku

Stručný popis akce:

Oprava chodníku v ulici Hněvotínská. Nový povrch chodníku bude z betonové dlažby 40/40/6 cm.

Termín zahájení:

25. 4. 2017

Termín ukončení:

4. 6. 2017

Celkové náklady:

229.912,12- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MYFA Olomouc s. r.o.

5/2017 Tř. Svobody – propojovací chodník (Trinity – Moravské divadlo)

Stručný popis akce:

Stavební úprava chodníku v délce cca 63 m propojující Moravské divadlo Olomouc a hotel Trinity ve stávající trase. Povrch chodníku bude z betonové dlažba 200x200x60 mm.

Termín zahájení:

3. 5. 2017

Termín ukončení:

24. 5. 2017

Celkové náklady:

1.184.590,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

KARETA s.r.o.

4/2017 - 5/2017 Plavecký stadion – toboganová věž – bourací práce

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je demolice stávajícího spojovacího krčku a toboganové věže vč. základových pasů a desek a stávající betonové podlahy. Součástí plnění je také odstranění stávajícího sklolaminátového tubusu toboganové dráhy.

Termín zahájení:

04/2017

Termín ukončení:

05/2017

Celkové náklady:

1.184.311,75 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Stavební společnost Navrátil s.r.o.

4/2017 - 5/2017 Na Vlčinci, oprava komunikace

Stručný popis akce:

Stavební úprava úseku místní komunikace v délce cca 120 m spočívá v odstranění nevyhovujícího povrchu vozovky a jeho nahrazení novým asfaltobetonovým krytem.

Termín zahájení:

10. 4. 2017

Termín ukončení:

8. 5. 2017

Celkové náklady:

1.343.100,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

4/2017 Zeyerova – úprava vjezdu do vnitrobloku

Stručný popis akce:

Úprava nivelety vjezdu do vnitrobloku, která umožní bezbariérové užívání chodníku křížícího vjezdu a předláždění navazujících částí chodníků

Termín zahájení:

3. 4. 2017

Termín ukončení:

24. 4. 2017

Celkové náklady:

435.600,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

1/2017 - 2/2017 Svornosti – předávací stanice – demolice

Stručný popis akce:

Jedná se o demolici nefunkčního objektu, který sloužil jako výměníková stanice. Objekt bude kompletně zdemolován včetně podzemní části. Demolici bude předcházet odpojení od inženýrských sítí. Po odstranění stavby bude jáma zasypána zeminou a zatravněna.

Termín zahájení:

1/2017

Termín ukončení:

2//2017

Celkové náklady:

702.139, - Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

AQUATEST a.s., Geologická 4, Praha