Investiční akce

Přehled investičních akcí

Ucelený přehled investičních akcí města Olomouce.

Otevřít mapu v novém okně »

V realizaci

1/2017 - 12/2017 ZŠ Hálkova – přístavba učeben

Stručný popis akce:

Stávající přízemní přístavba školy bude zbourána a na jejím místě bude postavena dvoupodlažní přístavba. V prvním podlaží bude vybudována jídelna s výdejnou stravy. V druhém podlaží vzniknou čtyři odborné učebny.

Termín zahájení:

12/2016

Termín ukončení:

12/2017

Celkové náklady:

20 546 675,- Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

E PROXIMA s.r.o., Holická 31, 77900 Olomouc

1/2017 - 10/2017 MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy

Stručný popis akce:

Stavební úpravy v prostoru 1.PP a 2.NP objektu základní školy a mateřské školy Svatoplukova 11, Olomouc. Upravované prostory v 1. PP budou sloužit základní škole jako školní dílny (SO 03), část prostor je vyčleněna pro využívání komisí místní části (SO 04). Část upravovaných prostor v 2.NP bude sloužit jako mateřská škola (SO 01), část jako dvě oddělení školní družiny (SO 02). Předmětem plnění jsou stavební práce vč. zdravotně-technických instalací, vytápění, elektroinstalací ad. Vybavení interiéru dodá společnost MAKRA DIDAKTIKA s.r.o.

Termín zahájení:

01/2017

Termín ukončení:

10/2017

Celkové náklady:

12 561 tis. Kč s DPH (vč. dodávky interiéru)

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

RÝMSTAV CZ s.r.o.

Dodavatel interiérového vybavení:

MAKRA DIDAKTA s.r.o.

3/2017 - 6/2017 Lošov, Liškovská – rekonstrukce komunikace

Stručný popis akce:

V rámci plánovaného záměru bude řešena rekonstrukce stávající komunikace v dlážděné úpravě, vjezdy, vstupy, rampa a odvodnění komunikace. Dále bude provedena rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce VO. Stavební úpravy komunikace budou realizovány v rozsahu od nároží ulic Svolinského-Liškovská až po souběh ulic Liškovská-Koperníkova. Celková délka stavebních úprav je 133,17 m. Vodovod je navržen v délce 49,5 m. Dešťová kanalizace bude realizována v délce 139,05 m včetně 6 ks revizních šachet, splašková kanalizace v délce 114,50 m včetně 6 ks revizních šachet. Veřejné osvětlení se obnoví, osadí se dva nové stožáry se svítidly v přibližně stejné poloze jako dosud. Kabelové vedení bude nahrazeno novým ve stejné trase délky 36 m.

Termín zahájení:

3/2017

Termín ukončení:

6/2017

Realizační náklady:

3 431 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

SWIETELSKI stavební s.r.o. , Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno

3/2017 - 6/2017 Knihovna města Olomouce – oprava střechy

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je oprava krytiny, krovu a staticky narušené části římsy budovy městské knihovny v Olomouci.

Termín zahájení:

Březen 2017

Termín ukončení:

Červen 2017

Celkové náklady:

3 595 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ROGAT s.r.o., Boršice 673, Boršice. IČ : 25517210

3/2017 - 7/2017 Luční ulice – oprava vodovodu a kanalizace

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava/výměna kanalizačního a vodovodního řadu, včetně veřejné části přípojek. Součástí plnění je i náhradní výsadba a následná péče o zeleň.

Termín zahájení:

03/2017

Termín ukončení:

07/2017

Celkové náklady:

4 886 420 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

COMMODUM spol. s r.o.

4/2017 - 5/2017 V Hlinkách – parkoviště

Stručný popis akce:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového parkoviště v Olomouci na ulici V Hlinkách. Navrhované parkoviště je částečně situováno na stávající zelené ploše a částečně na zpevněné živičné ploše před bytovým domem p.č.1170/1, 1170/2 v ul. V Hlinkách. Je navržených 10 kolmých parkovacích míst a rozšíření přilehlé komunikace na 4,8m. Na ploše navrhovaného parkoviště je navrženo vyhrazené parkovací místo pro invalidy (kolmé stání). V rámci stavby parkoviště bude poblíž osazena nová lampa VO. Výstavba parkoviště si vyžádá také pokácení stávající jasanu a borovice a následnou výsadbu nových stromů a keřů.

Termín zahájení:

4/2017

Termín ukončení:

5/2017

Realizační náklady:

802 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.
Na bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk

4/2017 - 11/2017 Ulice 1. máje – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací v ulici 1. máje je kompletní rekonstrukce celého uličního prostoru včetně inženýrských sítí v délce cca 400 m od náměstí Republiky po průčelí hotelu Palác. Jedná se o rekonstrukci všech povrchů vozovek, vjezdů, chodníků, tramvajové trati včetně nového řešení trolejového vedení a veřejného osvětlení. Součástí plnění je i rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace, vodovodu, apod.).

Termín zahájení:

04/ 2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

80 453 771,20 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

EUROVIA CS a.s.

4/2017 - 5/2017 Na Vlčinci, oprava komunikace

Stručný popis akce:

Stavební úprava úseku místní komunikace v délce cca 120 m spočívá v odstranění nevyhovujícího povrchu vozovky a jeho nahrazení novým asfaltobetonovým krytem.

Termín zahájení:

10. 4. 2017

Termín ukončení:

8. 5. 2017

Celkové náklady:

1.343.100,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

4/2017 - 6/2017 Ulice Hněvotínská č.o. 6-12, oprava chodníku

Stručný popis akce:

Oprava chodníku v ulici Hněvotínská. Nový povrch chodníku bude z betonové dlažby 40/40/6 cm.

Termín zahájení:

25. 4. 2017

Termín ukončení:

4. 6. 2017

Celkové náklady:

229.912,12- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MYFA Olomouc s. r.o.

5/2017 - 6/2017 Oprava komunikace v ul. Wellnerova

Stručný popis akce:

Oprava vozovky od ul. Kašparova po stávající parkoviště před sjezdem k nově vzniklému polyfunkčnímu areálu včetně nového dopravního uspořádání plochy parkoviště a předlažby chodníku.

Termín zahájení:

3. 5. 2017

Termín ukončení:

21. 6. 2017

Celkové náklady:

2.081.200,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

EUROVIA CS, a.s.

5/2017 Tř. Svobody – propojovací chodník (Trinity – Moravské divadlo)

Stručný popis akce:

Stavební úprava chodníku v délce cca 63 m propojující Moravské divadlo Olomouc a hotel Trinity ve stávající trase. Povrch chodníku bude z betonové dlažba 200x200x60 mm.

Termín zahájení:

3. 5. 2017

Termín ukončení:

24. 5. 2017

Celkové náklady:

1.184.590,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

KARETA s.r.o.

Ukončené

4/2017 Zeyerova – úprava vjezdu do vnitrobloku

Stručný popis akce:

Úprava nivelety vjezdu do vnitrobloku, která umožní bezbariérové užívání chodníku křížícího vjezdu a předláždění navazujících částí chodníků

Termín zahájení:

3. 4. 2017

Termín ukončení:

24. 4. 2017

Celkové náklady:

435.600,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

1/2017 - 2/2017 Svornosti – předávací stanice – demolice

Stručný popis akce:

Jedná se o demolici nefunkčního objektu, který sloužil jako výměníková stanice. Objekt bude kompletně zdemolován včetně podzemní části. Demolici bude předcházet odpojení od inženýrských sítí. Po odstranění stavby bude jáma zasypána zeminou a zatravněna.

Termín zahájení:

1/2017

Termín ukončení:

2//2017

Celkové náklady:

702.139, - Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

AQUATEST a.s., Geologická 4, Praha