Park Na Dlouhé

Na Lazcích vznikne nový park

Nový park podél Mlýnského potoka s rozlohou kolem dvaceti tisíc metrů čtverečních vznikne na pozemcích města. Založení nového parku bylo navrženo v prověřovací studii společnosti Zahrada Olomouc už v roce 2006.

Lazecký park bude zároveň příkladem městské revitalizace říční nivy a význam jeho polohy spočívá i v tom, že propojuje prstenec parků kolem historického jádra s rekreační krajinou. Tato osa zeleně vede podél Mlýnského potoka a spojuje nový park s navrhovanou rekreační zelení v areálu Kouty a pokračuje dál kolem potoka až k jezeru Poděbrady. Nabízí se možnost revitalizace říční nivy, která by evokovala přírodní prostředí s novým průtočným ramenem, přístupem k vodě, pobytovou loukou s výhledem na vodu a přírodním parkem s domácími druhy dřevin, modelací terénu ve prospěch celého území, mlatovými cestami a herními prvky pro děti.

VEŘEJNÁ DISKUZE

Představení záměru nového parku a možnosti podílet se na návrhu nového parku mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem na Lazcích.
Čtvrtek 18. června od 17 hodin v kině Metropol.

104-lazce

Přírodní podoba

„Studie, kterou máme k dispozici, řeší plochu určenou územním plánem pro parkovou zeleň komplexně, a to včetně začlenění výukové zahrady Univerzity Palackého, pozemků města dočasně propachtovaných pro individuální zahrádky a obou břehů Mlýnského potoka. Jedná se o území zejména mezi levým břehem a ulicí Dlouhou. Město se v současné době bude zabývat ucelenou částí území ve svém majetku,“ popsala Jana Křenková z útvaru hlavního architekta.

Podoba nového parku by měla být přírodně krajinářská. „To znamená s maximálním využitím přírodních prvků – louka, skupiny dřevin, terénní modelace – a zapojením jedinečného fenoménu Mlýnského potoka do prostoru parku,“ objasnila Křenková. Studie navíc navrhuje rozšíření rekreačního pásu podél Mlýnského potoka na dosud nepřístupné břehy a změnu tvaru výukové školní zahrady. „Z hlediska zhodnocení rekreačního potenciálu se nabízí jedinečná možnost v rámci všech olomouckých parků, kterou je zpřístupnění a zapojení Mlýnského potoka do nově budovaného parku,“ vyzdvihl přípravy primátor Mirek Žbánek.

105-lazce

Říční niva

Dnešní pole by mělo mít v budoucnu snížený dosud strmý břeh tak, aby park ve své nejnižší části navazoval na vodní hladinu. Vzhledem k tomu, že nový park bude sloužit jako přechod městské zeleně do krajiny Litovelského Pomoraví, pojali jej krajináři jako prostornou louku se solitéry a rozptýlenými skupinami stromů. Navrhované stromy respektují dálkové pohledy na dóm svatého Václava a na siluetu historického jádra města, které jsou součástí genia loci Olomouce.

Přírodní ráz parku zajistí typické domácí dřeviny a byliny s ohledem na sousedství s Mlýnským potokem, který je územním plánem vymezen jako lokální biokoridor. K potoku dokonce povede dřevěné molo. Vybavenost parku zajistí lavice, veřejné osvětlení, cestní síť a plocha vymezená jako budoucí možné dětské hřiště.

103-lazce

Dvě etapy

„Z hlediska záměru se jeví jako výhodné postupovat ve dvou etapách. Prvním krokem by bylo založení nové parkové plochy na dnešní orné půdě, tak jak tento úkol formulovala porada vedení města. Druhá etapa by následně navázala dobudováním dalších částí parkového celku,“ naznačila architektka Křenková.

Otázkou zůstává skutečná podoba parku, která se bude v nadcházejících měsících odvíjet od možnosti získání dotace a požadavků obyvatel. Podněty a připomínky, které vzejdou z veřejné diskuze, budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace.

Příloha

106-lazce