Aktuality

Olomouc se připojí k Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky

Podpisem Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky se Olomouc připojí k dalším 20 městům a obcím v České republice, které si uvědomují nutnost změny a zavazují se k odpovědnému nakládání s energiemi. Během následujících deseti let by se tak emise CO2 měly v našem městě snížit nejméně o 40 %. S jakým údajem se bude snížení porovnávat, teprve vyplyne z úvodní analýzy.

Probíhající změna klimatu představuje jednu z největších globálních výzev naší doby. Orgány místní samosprávy hrají hlavní úlohu při zmírňování této změny a adaptaci na ni, proto Pakt sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky. Společné postupy a sdílení dobré praxe tak pomohou signatářům Paktu lépe a účinněji zavádět nová řešení. Další z výhod připojení se k Paktu je také širší možnost financování aktivit v dané oblasti a podpora ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu jak při zpracovávání Akčního plánu, tak metodická pomoc.

Podpisem výše zmíněného Paktu se Olomouc zavazuje snížit emise CO2 (a případně i dalších skleníkových plynů) na území města alespoň o 40 % do roku 2030, a to zejména prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti a širšího využívání obnovitelných zdrojů energie, a také zvýšit odolnost města vůči dopadům změny klimatu. „Uvědomujeme si, že je to velký závazek, ale jeho splnění určitě není nereálné. V následujících dvou letech budeme zpracovávat Akční plán pro udržitelnou energii a klima, který nám dá návod, jak závazku dostát za vynaložení běžných investic. Mnoho z předložených doporučení již realizujeme, stále řešíme úsporu energie, zejména co se týká budov, dopravy a veřejného osvětlení. Věřím, že spolupráce s ostatními městy nám jen pomůže,“ říká primátor města Olomouce Mirek Žbánek a dodává, že Olomouc se již delší dobu řadí mezi špičky v úsporném nakládání s energiemi. „Pravidelně vítězíme ve třídění odpadů, máme moderní městskou hromadnou dopravu, energetické úspory už jsou standardní součástí našich investic a návod na to, jak se přizpůsobit klimatickým změnám, jsme zpracovali i pro všechny nové stavby ve městě.“ Radní totiž v listopadu schválili důležitý dokument, který nese sice dlouhý, ale srozumitelný název Městské standardy objektů hospodaření s dešťovou vodou (HDV) a opatření modrozelené infrastruktury (MZI) na veřejných prostranstvích.

Dlouhodobou vizi na příštích deset let dá Akční plán. Na základě výchozí emisní bilance skleníkových plynů navrhne konkrétní činnosti vedoucí ke snížení emisí, analýza zranitelnosti obce pak bude zdrojem pro návod, jak zvýšit odolnost města. Akční plán pro udržitelnou energii a klima se bude pořizovat od ledna 2021 v rámci devadesátiprocentní přiznané podpory z Norských fondů na pořízení Adaptační a mitigační strategie města Olomouce. Bude obsahovat nejnovější trendy energetiky a udržitelné dopravy, spočívající ve vazbě na principy SmartCity, krizového řízení, energeticky úsporná opatření a bude tvořen v souladu s výstupy projektu „Olomouc plánuje budoucnost“ a s Energetickou koncepcí Olomouckého kraje.

Samotná strategie napomůže, jakožto jeden ze zastřešujících dokumentů, nasměrovat budoucí investiční a rozvojové plány našeho města. Další neméně důležitou aktivitou je informovat širokou veřejnost o současné situaci produkce CO2 a rizikových místech ve vztahu ke klimatickým jevům a také o opatřeních, která mají minimalizovat dopady předpokládaných klimatických změn na území celého města.

Od roku 2010 se k Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky připojilo již 20 měst a obcí: Jeseník, Hlinsko, Ostrava, Lkáň, Úvaly, Modletice, Místní akční skupina Mezilesí, Chroustov, Chotěšice, Záhornice, Sloveč, Kněžice, Chrudim, Praha, Liberec, Litoměřice, Písek, Brno, Tábor, Žďár nad Sázavou.

Více na webu: www.paktstarostuaprimatoru.eu